BAŞKANIN ÖZGEÇMİŞİ
BAŞKANIN MESAJI
BAŞKANA ULAŞIM
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
BELEDİYE TARİHÇESİ
BELEDİYE MECLİSİ
MECLİS KARARLARI
ENCÜMEN
İHALELER
FAALİYET RAPORLARI
MÜDÜRLÜKLER
ESKİ BAŞKANLAR
KAMU HİZMET STANDARTI
STRATEJİK PLAN
HABERLER
DUYURULAR
ETKİNLİKLER
KAYBETTİKLERİMİZ
OKULLAR
MUHTARLAR
KASABA TARİHÇESİ
e-BELEDİYE
e-Rehber
Nikah İşlemleri
CAMİLER
TARİHİ YERLER
SOSYAL TESİSLER
YÖRESEL
FOTOĞRAF GALERİSİ
GENEL BİLGİLER
İLETİŞİM FORMU
TELEFON REHBERİ
Ziyaret Belediyesi
» ZİYARET  » Tarihi Yerler

  

Hicabi Baba Camii ve Türbesi
 
Dede Cengi torunlarından Kırım’ın Bahçesaray Kasabası Akyefe Müftüsü Ebus-Suud Efendinin torunudur.Hicri 1191(1777) tarihinde memleketinden hicret edip Amasya ya gelmiş ve Ziğere Mahallesine yerleşmiştir.Amasya bilginlerinden; müderrislerinden Ürgüplü Hacı Ahmet Efendi adındaki zattan eğitim ve öğretimini tamamlamıştır.Ürgüplü Hacı Ahmed Efendi ,Hicabi Baba Hazretlerinin Amasya da ki ilk hocasıdır.Ürgüplü Hacı Ahmed Efendiden icazetini almıştır. Daha sonra tasavvuf alanında bir mürşitten el almak arzusunu duyan Abdulbaki Hazretleri ,Turhal şeyhi adı ile tanınan Nakşibendi Şeyhlerinden ; Şeyh Mustafa Efendiye (Şeyh Mustafa Efendi Turhal da Kesik Baş Türbesine defnolunmuştur.) intisap ederek manevi feyzini bu zattan tamamlayıp ,Şeyhlik postuna oturan bu büyük sufi ,manevi hastalıkları tedavi etmeye başlamıştır. Ziyaret Beldemizde de 16.yüzyılın meşhur alim ve hukukçularından biri olan,Yavuz Sultan Selim,Kanuni Sultan Süleyman ve II.Selim zamanında yaşayan Şeyhülislam Ebussuud Efendi´nin torunu Hicabi Abdülbaki Efendi hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. 1231 (1822/23) senesi Amasya’nın Ziğere Mahallesi denilen yerde vefat edip halen kendi adı ile anılan Camii Şerifin avlusuna defnedilmiştir.10-15 parça eserinin olduğunu Osman Fevzi Olcay bildirmiştir.Fakat bu eserlere ulaşamadık. Ünlü Şair Turabi tarafından kaleme alınan ve yazı üstadımız Amasyalı “Çamaşırcı Köse” demekle tanınan Mustafa Sabri Efendi tarafından yazılan şu kıtayı kaydediyorum. 1- Küşad etmiş kerem babın şeh-i her dü sezadır bu Tarik-i müstakım içre hemen kenz-i kedadır bu Bu cömertlik kapısını açan her iki dünyanın padişahı olmaya layıktır. Bu, hakikati bulmak isteyen fakirlerin hazinesidir. 2- Ziyaret eylesen bir kez verir maksudun ALLAH (cc.) Sakın terk-i edeb etme makam-ı Evliya dır bu Allah’u Teala , Kabrini bir kez ziyaret edenlerin isteğini verir Sakın edebi terk etme, çünkü burası evliya makamıdır. 3- Taleb kıl sırr-ı subhanı hurufu muhkemetından Tari-i Nakşibendi Hicabi Gül Babadır bu ALLAH (cc.)ın apaçık ayetlerindeki sırları öğrenmeye çalış Bu, Nakşibendi yolunu tutmuş Hicabi Gül Babadır. 4- Gelip ayn’el –yakin şahı Ziyaret eyle ey sufi Cihanın kutb-ı Sultanı velayet- i pişvadır bu Ey Sufi! Gel şüphe etmeden Şahı ziyaret eyle; Çünkü bu, Dünyanın kutbu, Sultanı, önder bir velidir. 5-Bu bir bahr-i ummandır mutahhir tayyibü Tahir Eşiği taşına yüz sür kamu derde devadır bu. Bu, manevi hastalıkları iyi eden bir umman denizidir, Eşiğinin taşına yüz sürenin tüm dertlerine devadır. 6-Tarikat ehlinin şahı hikikat burcunun mahı Zihi can madenidir hem zihi bahr-i hudadır bu Bu, Tarikat ehlinin padişahı, hakikat ehlinin kalesidir bu İnsanlara huzur veren, cana can katan bir denizdir. 7-Zihi irfan zihi burha-ı Teala ALLAH-U Zihi Sultan Rumuz-u “Kuntü kenzin” kaşif-i al-i abadır bu Bu,”Küntü kenzen”sırrı İLAHİSİNİN açıklayıcısı, aba ehli, İrfan sahibi ALLAH(cc)’ın bir sultanıdır 8-Veli-i mutlak cihan içre bu mana gerçi şamildir O derece bir sedefdir ki bu dem sırr-ı behadır bu Bu, dünya içinde Velilik makamına layık Değerli bir sırra haiz, incidir 9-Dilersen ayineni açmak pınar-ı sırr-ı hikmetten Emirim, Seyidim, Şahım bu taht-ı istivadır bu Şayet sır pınarından kalbini parıldatmak istersen bu, Emirim , Seyidim, Evliya Tahtına oturan şahındır, 10-İki alem de maksudu şolar ki menzil-i Hakta Ki irfan ehline cana, hakikat-ı rehnümadır bu Bu iki alemde de HAKKA kavuşmak isteyen irfan ehlinin, Dostu ve hakikate götüren kılavuzdur. 11-“Türabi” okudu yazdı Hicabi Sultanın sırrın Libasın tazeler ol sahib-i Rıdvanı –güşadır bu “Türabi” okudu yazdı Hicabi Sultan’ın sırrını ALLAH’u TEALA’nın rızasını kazanmada vesiledir. Selçuklu Umerasından Hoca Muhibuddin Mevdüd-ı Ziyari 680 (1281) Hicabi Baba Camii mevkiinde , temeli taştan,duvarı ve minaresi kırmızı tuğladan üstüde ahşaptan bir camii şerif ile iki hamam yaptırmıştır. Sonraları Hoca Mevdüd camii, çeşitli zelzelelerden dolayı harap olmuştur.Bu camii,daha sonra,Keçioğlu El Hac Ali Çelebi tarafından, imar edilmiş ve vakıfları tanzim edilmiştir. Bundan dolayı halk arasında ve resmi kayıtlarda burası, Keçioğlu Camii denmekle meşhur olmuştur ve kayıtlara da böylece geçmiştir. Yanında eski bir hamamı, zaviyesi ve mektebi de vardır. Ziyare Mahallesin de ,Keçioğlu Camii Şerifinin bitişiğinde Hicabi Baba tekkesi vardır.Bu tekkeyi Ziyare Mahallesin de oturan,Nakşıbendi Halifelerinden,Kırımlı Es-Seyit Es-Şeyh Abdulbaki-i Hicabi, 1212(1797) tarihinde yaptırmıştır.Tekkenin ilk Şeyhi de kendisidir. HİCABİ BABANIN KERAMETİ Abdulbaki Efendi , Hocası Şeyh Mustafa Efendiden yakın ilgi alaka görürdü.Bu ilgi o kadar çoktu ki diğer talebeler Abdulbaki Efendiyi kıskanıyorlardı.Bir gün Şeyh Mustafa Efendi talebelerine, tekkeden çıkıp Ziyaret dağlarından kendisi için çiçek toplamalarını istedi.Talebeler en güzel çiçekleri toplamak için yarışıyorlardı.Tepeleri ,kırları dolaşıp en kokulu taze çiçekleri,gülleri akşam olunca Hocalarına sundular.Ama Abdulbaki Efendi çiçek toplayamadan Hocası Şeyh Mustafa Efendinin karşısına utanarak çıktı.Hocası sordu: ” Abdulbaki sen çiçek bulamadın mı?” Abdulbaki Efendi: “Buldum Hocam” Hocası: “Niye bana çiçek toplamadın?” dedi. Abdulbaki Efendi cevaben: “Efendim çiçekler tepelerde kırlarda çoktu.Ama hepside kendi dillerinde ALLAH(cc)’ı zikrediyorlardı.Onları koparmaya Hicap ettim,utandım “der. Hocası Şeyh Mustafa Efendi ; talebelerine dönerek: “İşte ben Abdulbaki yi bu yüzden çok seviyorum. Senin adın Hicabi olsun “der ve Abdulbaki Efendinin adı Hicabi Efendi,Hicabi Baba olur. Hicabi Baba’nın keramet ehli bir zat olduğu ve kerametlerinin de çok olduğu bilinmektedir.Ziyaret Kasabası halkı ,Hicabi Baba Hazretlerine gereken saygıyı,değeri,önemi vermektedir.Askere giden gençler,Hacca gidenler mutlaka türbesine uğrar,sancağının altından geçerler.Hicabi Baba Hazretleri ,Ziyaret halkı için övünç kaynağı, manevi gücü ve değeridir. ALLAH (cc) TÜRBESİNİ ZİYARET EDENLERDEN RAZI OLSUN. TÜRBESİNİ ZİYARET EDENLERİ ŞEFAATINA NAİL EYLESİN.AMİN.

Eklenme Tarihi: 20.01.2015

Tarihi YerlerTARİHİ ÇINAR
Küçük Mağra
İbrahim Dede Türbesi
Cin Hamamı
Hicabi Baba Camii ve Türbesi
ÜÇ MAĞARALAR
AYNALI MAĞARA


1